Detta är tyvärr ingenting man kan svara på utan att veta omständigheterna i det enskilda fallet. Om du ställer dig denna fråga bör du kontakta ett juridiskt ombud. 

I typfallet kan man konstatera att barnets folkbokföring och boende faller under beslut som ska tas inom ramen för den gemensamma vårdnaden. Det finns dock inget uttryckligt hinder att trots detta flytta när man har en godtagbar anledning därtill, såsom arbete eller studier. Med detta sagt brukar det föranleda kritik från domstolshåll att en förälder flyttar längre bort utan den andre förälderns samtycke. Denna kritik kan i värsta fall föranleda ändringar i boendet eller vårdnaden, varför det är av yttersta vikt att konsultera ett juridiskt ombud i dessa fall. 

Rent praktiskt angående barns folkbokföring vid gemensam vårdnad när föräldrarna inte kommer överens gäller följande. Skatteverket inleder en utredning som utmynnar i ett beslut om att ändra barnets folkbokföring till den adress där barnet har sin huvudsakliga vistelse. Om flytten innebär att barnet behöver byta skola är den kommun som flytten sker till skyldig att förse barnet med en skolplats.