Välkommen till team AVA Linn Widell

I mitten på augusti började den biträdande juristen Linn Widell på AVA Advokater och utökar kompetensen inom ekonomisk familjerätt där Linn har stor erfarenhet. Linn Widell åtar sig uppdrag som bodelning, bouppteckning, arvskifte, testamente men även vårdnadstvister. Vi är så glada att ha dig här Linn!

Välkommen biträdande jurist Sandra Lundin

Vi är glada att berätta att  juristen Sandra Lundin den 7 juni blev en del av team AVA. Sandra arbetar med mål om vårdnad, boende och umgänge med barn. Sandra hjälper även brottsoffer såsom målsägandebiträde. Välkomna att kontakta Sandra!

Vad är ett vittnesstöd?

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång. Personerna har oftast en namnskylt eller väst där det står vittnesstöd. Deras uppgift är att vara ett medmänskligt stöd och minska oron inför rättegången. Vittnesstödet kan även ge viss information om hur en rättegång går […]

Lagförslag om stärkt barnskydd

Regeringen avser i år lägga fram ett lagförslag som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld eller andra brottsliga handlingar i nära relationer. Dessutom kommer regeringen föreslå att uppdraget för särskilda företrädare för barn utvidgas. En särskild företrädare utses exempelvis när en vårdnadshavare kan misstänkas för brott mot barnet.  […]

Äntligen ser vi fram emot ett nytt år och välkomnar 2021 med att redogöra för vissa av de lagar som infördes vid årsskiftet:

🎄Åtgärder mot fordonsmålvakter: Det blir lättare att omvandla obetalda böter till fängelse om den bötfällde vägrar betala trots ekonomiska möjligheter.  🎄En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor: Bland annat så sänks kraven för vad som anses som synnerligen grovt brott och maximistraffet höjs till fängelse i sju år.  🎄En ny påföljd införs för unga […]

Kort om kontaktförbud:

Ett kontaktförbud kan utfärdas om det finns en risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan. Beslut om kontaktförbud fattas av åklagare eller domstol. Beslutet i sig utgör inte en garanti för att hotfulla eller farliga situationer hindras. Det är emellertid ett brott att överträda ett kontaktförbud.Om […]

När har man rätt till ett offentligt biträde i mål om asyl?

Oftast får du som är asylsökande rätt till ett offentligt biträde. Rätten till offentligt biträde beslutas av Migrationsverket. I regel ställs frågan om önskemål av offentligt biträde redan i samband med det första ansökningssamtalet hos Migrationsverket. Om du inte då har något önskemål angående biträdet kommer du istället att tilldelas ett offentligt biträde. Det är […]

Vad är förundersökningssekretess?

Förundersökningssekretess gäller under hela förundersökningen och det är först i samband med en eventuell stämning vid tingsrätt förundersökningen blir offentlig. Ibland kan vissa delar av förundersökningen vara sekretessmarkerad även efter en stämning, till exempel om det finns särskilt känsliga uppgifter eller bilder i den. Orsaken till att förundersökningssekretess råder under utredningsstadiet är att uppgifter som […]

Har jag som brottsoffer rätt till advokat?

Reglerna kring målsägandebiträde finns i målsägandebiträdeslagen. I lagens första paragraf framkommer tre situationer då målsägandebiträde ska utses; Om du som målsägande blivit utsatt för ett sexualbrott (6 kap BrB) och det inte är uppenbart att det saknas behov av ett biträde. Om du utsatts för något brott mot liv och hälsa (3 kap BrB) eller […]