Familjerätt

Välj Kategori:

VÅRNADSTVIST

Föräldern som inte kan enas i frågor som rör barnen kan ivända sig till kommunens familjerätt. Om inte det är en framkomlig väg kan AVA Advokater dig i frågor kring vårdnad, boende eller umgänge. Det är viktigt att du kontaktar oss tidigt i processen, särskilt om du fått brev från motpartens advokat. Vi på Familjens Advokat erbjuder hög kompetens inom området och är flitigt anlitade familjerättsadvokater.

AVA Advokater är ditt stöd under hela domstolsprocessen och vi ger även råd om hur du ska agera i förhållande till familjerätten och social myndigheter som ofta spelar en viktig roll för utgången i dessa mål. Vi utröner även möjligheter till överenskommelser genom avtal. Blir det aktuellt med rättegång har vi en gedigen processvana med lång erfarenhet från familjerättsliga mål.

ENSAM VÅRDNAD

I vissa fall är det inte lämpligt med gemensam vårdnad. Så kan vara fallet när föräldrar befinner sig i en djup och svår konflikt eller den ena föräldern utsatt den andra föräldern för våld. Domstolens bedömning i vårdnadsfrågan ska utgå från barnets bästa i det enskilda fallet.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller bedömningar av barnets bästa.

Läs mer om ensam vårdnad

GEMENSAM VÅRDNAD

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och delar det juridiska ansvaret över barnet. Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att gemensam vårdnad främjar en nära och god kontakt för barnet med båda sina föräldrar.

Gemensam vårdnad förutsätter att man som föräldrar kan samarbeta i frågor som rör barnet, då man har ett gemensamt ansvar för alla viktiga beslut som tas kring barnet.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om vårdnad om barn.

BARNETS BOENDE

Barnet kan ha sitt stadigvarande boende hos en förälder och umgänge med den förälder som barnet inte bor. Barnet kan också ha ett växelvis boende.

Barnets vilja i boendefrågan ska så långt som möjligt respekteras.

Vid svårigheter att komma överens i boendefrågan kan man vända sig till familjerätten och ansöka om samarbetssamtal.

Om man inte kommer överens om barnets boende kan man behöva ansöka om stämning vid domstol.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om barns boende och växelvis boende.

Läs mer om barnets boende

VÄXELVIS BOENDE

En allt vanligare boendeform för många barn till separerade föräldrar är växelvis boende.

Växelvis boende kräver att föräldrarna har särskilt god samarbetsförmåga och kan enas i den dagliga omsorgen kring barnet.

Det är viktigt att skilja på växelvis boende och umgänge då det leder till olika konsekvenser när det gäller t.ex. underhållstöd, underhållsbidrag och resekostnader.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om barns boende och växelvis boende.

BARNETS UMGÄNGE

Även efter en separation har barnen rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar så länge det är till barnens bästa. Barnets vilja ska beaktas i umgängesfrågan.

Vid svårigheter att komma överens i umgängesfrågan kan man vända sig till familjerätten och ansöka om samarbetssamtal.

Om man som förälder behöver åstadkomma en förändring av umgänget kan man ansöka om stämning vid domstol.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om umgänge och umgängessabotage.

Läs mer om barnets umgänge

UMGÄNGESSABOTAGE

När en boendeförälder motarbetar umgänget genom att avskärma barnet från den andra föräldern utan godtagbara skäl kallas det för umgängessabotage.

Det finns många olika former av umgängessabotage. Det kan röra sig om att i mindre eller större utsträckning hindra barnet från att träffa den andra föräldern genom att exempelvis försvåra umgänget genom att flytta så långt bort att umgänget försvåras av geografiska skäl, att resa bort eller hävda annat hinder för umgänge eller att helt enkelt få barnet att själv neka umgänge med den andra föräldern.

I vissa fall är det befogat av en förälder att inte medverka till umgänge. Så kan t ex vara fallet om barnet utsätts för omsorgsbrister hos den andre förälder, missbruk eller våld. Man kan då ha en skyldighet som förälder att skydda sitt barn.

Om man som förälder behöver åstadkomma en förändring av umgänget, boendet eller vådnaden kan man ansöka om stämning vid domstol.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om umgänge och umgängessabotage.

Våra advokater arbetar dagligen med mål rörande umgängessabotage. AVA Advokater har särskilt gedigen kompetens och erfarenhet av mål där det förekommer umgängessabotage.

Läs mer om umgängessabotage

UNDERHÅLL TILL BARN

Vi hjälper föräldrar i mål om underhåll till barn.

Om den föräldern som barnet har sitt stadigvarande boende hos har väsentligt sämre ekonomi än umgängesföräldern kan man ha rätt till ett högre underhåll än underhållsstödet.

En förälder kan även ha rätt till visst underhåll vid växelvist boende.

Vi utröner även möjligheter till överenskommelser genom avtal.

Det kan också bli aktuellt med underhåll för maka/make efter en skilsmässa om den ena partnern tagit stort ansvar för familjen under lång tid och på grund av det får svårt att skaffa sig en egen inkomst.

Läs mer om underhåll till barn

INTERNATIONELL FAMILJERÄTT

Det blir allt vanligare att medborgare från olika länder bildar familj.

Föräldrar som hamnar i en vårdnadstvist med internationella aspekter har i regel behov av en advokat, som kan driva dessa komplicerade och mycket känsliga ärenden.

I internationella familjekonflikter kan det uppstå situationer där den ena föräldern bortför eller kvarhåller barnet i ett annat land mot den andra förälderns vilja. Det kan då vara fråga om ett lagbrott enligt den s.k. Haagkonventionen av år 1980, som gäller olovligt bortförande och kvarhållande av barn. Enligt konventionen kan kan man begära återförande av barnet till ursprungslandet, d.v.s. det land där barnet har haft sin hemvist. I sådana fall blir utrikesdepartementet (UD) ofta inblandat.

Även i ärenden med ett land som inte undertecknat Haagkonventionen. kan det vara möjligt att rättsligt driva ett ärende om återförande av barn till ursprungslandet. Behörig domstol i Sverige är Stockholms tingsrätt.

AVA Advokater är en av få advokatbyråer i Sverige som arbetar med ärenden enligt Haagkonventionen och bortförande av barn. AVA Advokater har mångårig erfarenhet av att driva familjerättsliga tvister.

Läs mer om internationell familjerätt