Barnets umgänge

Barn som bor hos den ene föräldern (boendeföräldern) har rätt att umgås med den andre föräldern (umgängesföräldern) förutsatt att detta är till barnets bästa. Umgängesrätten härrör ur barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar. Omfattningen av umgänget bestäms i det enskilda fallet utefter barnets bästa. Hänsyn tas till vilken kontakt barnet har haft tidigare med umgängesföräldern, barnets vilja och umgängesförälderns lämplighet och förmåga att ha umgänge.

Inledningsvis kan föräldrar söka hjälp i form av samarbetssamtal hos kommunen vid oenigheter kring umgängets omfattning. Om detta inte är en framkomlig väg kan du istället ta kontakt med juridiskt ombud för att inleda en process om barns umgänge som sedan kan prövas av tingsrätten. Domen eller beslutet från tingsrätten gäller så länge föräldrarna inte kommer överens om annat och förser således barnet med en slags miniminivå för umgänge.

Vad är lämpligt umgänge?

Såsom vid alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge är det barnets bästa som är avgörande. När tingsrätten ska besluta om lämpligt umgänge görs detta utifrån hur kontakten mellan dig och barnet har sett ut historiskt, din omsorgsförmåga samt barnets vilja. Tingsrätten ser dessutom till boendeförälderns förmåga att uppfylla sin skyldighet att främja en god och nära kontakt mellan dig och barnet. Denna skyldighet innebär att boendeföräldern ska se till att barnet har en kontakt med dig och att du också får information om barnet som underlättar umgänget. När boendeföräldern brister i denna förmåga kan det bli tal om umgängessabotage, läs mer om umgängessabotage här.

Om det har gått lång tid från dess du och barnet sågs kan tingsrätten besluta om umgänge med umgängesstöd. Detta kan även ske när det finns andra anledningar till att barnet behöver stöd vid umgänget. Umgängesstöd innebär att du och barnet umgås några timmar familjerättens lokaler.

Om du istället har en verkställbar överenskommelse eller dom om umgänge kan det vara så att du istället bör inleda ett verkställighetsärende. Dessa processer är kortare än mål om umgänge och utgår ifrån att det bestämda umgänget ska verkställas.

Vikten av personligt engagemang och val av ombud

Tvister om umgänge kan variera mycket från fall till fall vilket ökar betydelsen av att ha ett juridiskt ombud. Det går alltså inte att svara generellt på hur en förälder ska agera i det enskilda fallet. Vi på AVA Advokater åtar oss dessa typer av uppdrag med ett stort personligt engagemang för att kunna ge dig den bästa hjälpen i en ofta svår situation. Vi har förståelse för att dessa tvister berör det som är det viktigaste i våra klienters liv – nämligen barnen – och arbetar för våra klienters intresse och därigenom barnets bästa.

Tvister om umgänge innebär ofta ett längre och nära samarbete mellan klient och ombud och det är därför viktigt att du är noggrann i ditt val av ombud. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för att du ska kunna göra ett väl grundat beslut i just ditt val av ombud.

Rättsprocessen

Efter den inledande telefonrådgivningen har vi ett möte med dig där vi går igenom omständigheterna närmare och förbereder svar på en ansökan om stämning eller förbereder upprättandet av densamma. Allt sker i samråd med dig som klient och vi på AVA Advokater betonar vikten av samarbete mellan ombud och klient.

När processen väl är i gång kallar tingsrätten till muntlig förberedelse vilket är det första mötet i tingsrätten mellan parterna. Den muntliga förberedelsen kan antingen utmynna i en överenskommelse mellan parterna, att parterna ges samarbetssamtal hos familjerätten eller att målet fortsätter genom att familjerätten föreläggs att inhämta en så kallad umgängesutredning. Tingsrätten kan också fatta ett tillfälligt beslut om umgänge.

Målet kan under hela processen förlikas, det vill säga föräldrarna kan komma överens och få överenskommelsen befäst i dom. Tingsrätten kan också avgöra målet genom dom efter att ha hållit en huvudförhandling.

Kan man få hjälp att finansiera en tvist om umgänge?

I dessa tvister kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker då ofta majoriteten av dina kostnader. Om du saknar hemförsäkring eller inte uppfyller kraven för att kunna beviljas rättsskydd kan du istället ha rätt till rättshjälp. AVA Advokater hjälper till att utreda vilken hjälp som finns att få för att finansiera tvisten och vi hjälper även till att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. I tvister om umgänge är huvudregeln att vardera parten står sin kostnad för processen vilket innebär att du som klient i normalfallet inte behöver oroa dig för att betala den andre förälderns kostnader.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på AVA Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du behöver erfaren brottmålsadvokat!