Underhåll till barn

Som förälder har man en underhållsskyldighet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I efterdyningarna av en separation är det vanligt att det uppstår konflikt om hur den andre föräldern tillgodoser barnets ekonomiska behov och det kan då finnas anledning att inleda en tvist om underhållsbidrag. Den förälder som har barnets stadigvarande boende är också den förälder som kan erhålla underhållsstöd eller underhållsbidrag. Om barnet bor lika mycket hos vardera förälder föreligger ingen underhållsskyldighet, vilket innebär att man inte har rätt till varken underhållsbidrag eller underhållsstöd.

Första steget är sällan att inleda en tvist, eftersom detta ofta är påfrestande för alla inblandade både ekonomiskt och emotionellt. Om ni har svårt att finna en gemensam lösning kan du ansöka om samarbetssamtal hos kommunen. Ni kan också, via försäkringskassans hemsida, räkna ut underhållsbidrag, boka ett möte med en handläggare på försäkringskassan och upprätta avtal om underhållsbidrag.

Om ni ändå inte kommer överens och ett eventuellt underhållsbidrag skulle överskrida underhållsstödet från försäkringskassan så bör du överväga att inleda en tvist om underhållsbidrag. I tvister om underhållsbidrag är det barnet som genom sin ställföreträdare och boendeförälder vänder sig till domstol för att fastställa underhållsbidrag.

Skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag

Underhållsbidrag betalas och avtalas mellan föräldrarna. Underhållsstöd utbetalas och ansöks om hos försäkringskassan och är ett av försäkringskassan fastställt belopp som varierar beroende på hur gammalt barnet är. Underhållsstöd utgår för det fall den underhållsskyldige föräldern inte vill eller kan betala underhållsbidrag. Om du erhåller ett underhållsbidrag som är lägre än underhållsstödet kan du ansöka om ett utfyllnadsbelopp hos försäkringskassan till en nivå som motsvarar den för fullt underhållsstöd.

Vilka kostnader för barnet ska täckas av underhållsbidraget?

Underhållsbidraget ska täcka barnets omkostnader såsom mat, kläder, boende och barnomsorgskostnader såsom förskoleavgift m.m. Har barnet särskilda behov så ska även detta ingå i underhållsbidraget. Särskilda behov kan exempelvis vara fritidsaktiviteter eller mediciner.

Om umgängesförälderns ekonomi är väsentligen bättre än boendeförälderns kan det dessutom vara aktuellt att denne betalar ett standardtillägg till barnet. Standardtillägget syftar till att tillse att barnet har ungefär samma levnadsstandard hos båda föräldrar. Underhållsbidrag kan även krävas retroaktivt när väl underhållsskyldigheten har blivit fastställd. Det innebär att retroaktivt underhåll kan krävas från tre år tillbaka i tiden och således innebära större belopp.

Kan man som umgängesförälder ha rätt att göra avdrag på underhållsbidraget?

Den förälder som betalar underhållet kan också ha rätt att göra avdrag från underhållet om barnet har varit boende hos föräldern minst fem sammanhängande dygn eller minst sex dygn under en månad. Avdraget som tillåts är 1/40 del per dygn av det totala underhållsbidraget per kalendermånad. Tanken bakom avdraget är att umgängesföräldern genom umgänget har tillgodosett barnets ekonomiska behov i den utsträckning som avdraget medger.

Bra att tänka på

Det är viktigt att ta fram underlag på vilka kostnader som finns för barnet samt vilket ekonomiskt underlag som finns för vardera förälder. Spara exempelvis kvitton och begär inkomstuppgifter från Skatteverket på vardera förälder. Om en inkomst plötsligt har förändrats är det bra att ha dokumentation på hur mycket och anledningen till detta.

Underhållsbidrag är en del av familjerätten som är snårig, särskilt med tanke på att det finns få rättsfall på området och ett flertal olika beräkningsmodeller. Om du har funderingar på vad som är skäligt underhållsbidrag eller om du har bestämt dig för att inleda en process är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning för att kunna göra en preliminär bedömning av just din situation.

Kan man få hjälp att finansiera en tvist om underhållsbidrag?

I dessa tvister kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker då ofta majoriteten av dina kostnader. Om du saknar hemförsäkring eller inte uppfyller kraven för att kunna beviljas rättsskydd kan du istället ha rätt till rättshjälp. AVA Advokater hjälper till att utreda vilken hjälp som finns att få för att finansiera tvisten och vi hjälper även till att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du behöver erfaren brottmålsadvokat!